Referater fra generalforsamlingen​

Hvidovre Skakklub

Referat af Ordinær Generalforsamling

afholdt den 28. maj 2019 i klubbens lokaler.

1. Valg af Dirigent

Formanden indledte med at byde velkommen til Generalforsamlingen og forespurgte om der var forslag til valg af dirigent, det var ikke tilfældet, hvorefter bestyrelsen forslog at Niels Peter Nielsen blev valgt som dirigent.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

Niels Peter Nielsen takkede for valget og kunne samtidig meddele, at Generalforsamlingen var lovlig varslet, indkaldelse var sendt til medlemmerne den 15. april 2019 og i henhold til Vedtægterne § 3 er kravet udsendelse 12dage før afholdelse af Generalforsamling.

2. Godkendelse af referat fra Generalforsamling i 2018.

Dirigenten forespurgte om generalforsamlingen kunne godkende referatet fra sidste års Generalforsamling.

Referatet blev enstemmigt godkendt.

3. Beretning

Dirigenten gav herefter ordet til formanden..

Formanden indledte med at konstatere, at han var indtrådt som vikarierende formand, da den tidligere formand fratrådte.

Året 2018 havde været præget af stor aktivitet med ”Skak for børn og unge”, nytårskur, klubmesterskab, lynmesterskab og efter sommeren 2018 var klubben aktivt engageret i DM i hurtigskak, samtidig med ur match mod Damhus og deltagelse i KSU holdskak.

Formanden nævnede også, at der var foretaget et kassererskifte ved Generalforsamlingen i maj 2018, men at dette pga. bureaukratiske bankregler først var blevet effekturet fra foråret 2019 og bestyrelen derfor under punkt 5 vil fremsætte forslag til en ændret procedure ved kassererskift.

Som supplement til beretningen oplyste dirigenten, at klubben også havde været aktivt engageret i Kulturtoget i Avedøre et projekt som er med til at styrke klubbens relationer til Kultur og Fritidsforvaltningen i Hvidovre Komme.

Dirigenten anførte i tilslutning til formandens beretning, at Hvidovre Skakklub nu var blevet ”kendt” i DSU/KSU regi, idet vores JYSKE BANK OPEN i april 2019 var blevet godkendt som en af 6 turneringer, der var er adgangsgivende til KM. En aktivitet vi skal følge op.

Lars H. Nielsen gjorde opmærksom på, at Jørn Brandt var nomineret til Årets Idrætsleder pris i Hvidovre Kommune og gjorde kort rede for begrundelsen herfor. Jørn kunne supplere med, at der var afholdt et succesfuldt arrangement i Medborgerhuset, hvor alle unge idrætsudøvere der havde vundet DM eller opnået gode placeringer blev hædret. Alle idrætsgrene var repræsenteret og Årets Idrætslederpris gik til 2 ledere inden for kajak sporten. Men det var absolut en stor ære at være nomineret og være inviteret til dette arrangement, så en stor tak fra Jørns side, til dem/de, der havde foretaget indstillingen.

Formandens beretning med supplerende kommentarer blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

4. Det reviderede regnskab for 2018.

Kassereren gennemgik regnskabet og kom med forklaringer til de store poster.

Junioraktiviteter er der et beløb på 4.540 kr. som egentlig vedrører 2017, da det er vederlag til Viktor for ”Skak for Børn og Unge” i efteråret 2017.

Det andet beløb for Juniorundervisning er vederlag for 2018.

Tilskud fra Hvidovre Kommune er ca. 3.000 kr. større i 2018 end 2018.

Tilskud sponsor, her mangler beløb fra Jyske Bank på 5.000 kr., men det skyldes, at sponsoråret for Jyske Bank går fra 1.juli til 30. juni og der er først sendt en faktura i foråret 2019. De anførte 2.939 kr. er det tilskud vi har fået får vores deltagelse i DM i Hurtigskak.

På aktiv/passiv siden er der anført et større beløb vedrørende restancer på 6.455 kr. Det skal oplyses, at næsten alle restancer er betalt her i foråret 2019.

Årets resultat på minus 5.828 kr. ville med indbetaling af sponsorbidrag fra Jyske Bank i 2018 ville have været tæt på et nul resultat.

Regnskabet blev sat til afstemning og blev enstemmig godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

5 a. Bestyrelsen foreslår klubbens vedtægter ændret som anført nedenfor:

Ved Generalforsamlingens eller bestyrelsens godkendelse af ny kasserer kræver dette, overfor Hvidovre Skakklubs bankforbindelse, underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem.

Kassereren er automatisk medlem af bestyrelsen uanset hvornår et kassererskifte måtte finde sted.

Den afgående kasserer udtræder af bestyrelsen, såfremt den øvrige bestyrelse ikke måtte beslutte anderledes.

Kassererskifte imellem ordinære generalforsamlinger kræver ikke en ekstraordinær generalforsamlings beslutning, men kan midlertidigt godkendes af den til enhver tid siddende bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling.

Begrundelse, at kassererskift skal kunne gennemføres, så en ny kasserer kan fungere umiddelbart efter beslutning er truffet.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.

NB. En vedtægtsændring kræver 2/3 der stemmer for ændringen og mindst 50 % af medlemmer over 18 år skal være repræsenteret.

Til Generalforsamlingen var der 16 fremmødte plus 2 fuldmagter (Bjarne Håkansson, Steen Andersen). En af de fremmødte er under 18 år, så der var 17 stemmeberettigede og klubben har 31 medlemmer. Så vedtægtsændringen er dermed endeligt vedtaget.

5 b. Øvrige forslag

Kontingent forhøjelse.

To forslag:

1. At kontingentet for seniorer og pensionister er det samme og det samtidig hæves til 525 kr. per halvår

2. At kontingentet holdes uændret for seniorer.

Efter nogen diskussion, hvor et synspunkt var, at man også kunne se på udgifterne (eksempelvis Junior Skak) og på den måde få balance i regnskabet.

Nogle mente, at klubbens udgifter til Junior Skak er med til at give klubben en stærk profil i Hvidovre.

Andre mente, at vi godt kunne hæve indskud for deltagelse i turneringer til samme niveau som i andre skakklubber.

Dirigenten besluttede at sætte forslag om samme kontingent til afstemning først og det forslag blev vedtaget med 17 for og 1 imod.

Derefter blev der stemt om at hæve kontingentet til 525 kr. per halvår.

Her stemte 13 for 3 imod og 2 undlod at stemme.

Kontingent er herefter 525 kr. per halvår og ens for pensionister og seniorer. Kontingentforhøjelsen ergældende fra 1. juli 2019.

Kontingentfritagelse.

Bestyrelsen ønsker Generalforsamlingens godkendelse til at bevilge kontingent fritagelse helt eller delvis, såfremt et medlems økonomi ændres markant.

Kontingentfritagelse enten helt eller delvist vurderes af bestyrelsen efter anmodning fra det pågældende medlem.

Enighed om, at det er et relevant forslag, dog skulle der indføjes en form for tidsbegrænsning.

Formuleringen blev herefter:

Bestyrelsen kan på basis af anmodning fra et medlem beslutte kontingentfritagelse enten helt eller delvist i en periode, dog max frem til næste ordinære Generalforsamling, hvor bestyrelsen igen må vurdere hel eller delvis kontingentfritagelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

B Medlemskab

Bestyrelsen ønsker Generalforsamlingens godkendelse til at undlade opkrævning af kontingent for B medlemskab, såfremt det pågældende medlem yder en indsats for klubben, der af Bestyrelsen vurderes som væsentlig for Hvidovre Skakklub.

Alle fandt forslaget fair og det blev enstemmigt vedtaget.

Æresmedlem.

Bestyrelsen indstiller at Svend Sejersen gøres til æresmedlem af Hvidovre Skakklub fra den 1. januar 2019, hvilket indebærer kontingentfritagelse.

Begrundelse;

Svend har gennem mere end 30 år ydet en meget stor indsats for klubben, omfattende stort set alle klubbens aktiviteter.

Forslaget blev enstemmig vedtaget.

6. Valg.

Revision

Klubbens revisor Palle Halkier Jørgensen blev genvalgt med akklamation.

Valg til bestyrelsen.

Formanden meddelte, at Steen, Palle og Henri fratræder og at Formanden ikke ønsker at fortsætte i den position.

Erkan og Flemming ønsker genvalg som bestyrelsesmedlemmer og begge blev valgt.

Efter det var blevet afklaret, at man godt kunne være medlem af bestyrelsen som B medlem, accepterede Henri at blive i bestyrelsen.

Herudover accepterede Jørgen Gammelgaard at være bestyrelsen behjælpelig ved løsning af specifikke opgaver og det samt tilsagn gav Jørn Brandt. Begge med titel af ”hang arounds”.

Valg af formand skal finde sted på Generalforsamlingen og efter nogen drøftelse/overtalelse blev Niels Peter Nielsen valgt som ny formand.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

Formand: Niels Peter Nielsen

Kasserer: Bjarne Kildeskov

Web master: Henri Tolba

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Flemming Louw Sørensen og Erkan Bayhan

7. Eventuelt.

Aktiv sommer på Hovedbiblioteket bliver udvidet til også at omfatte Avedøre Bibliotek.

Der afholdes Midsommerfest i Avedøre og er man interesseret i at være med til at bestyre øl teltet, så henvendelse til Niels Peter.

Viktor vil fremover hjælpe Henri med hjemmeside, så klubben har to, der er bekendt med at lægge artikler og information ind på hjemmesiden.

Hæderspræmier blev uddelt og ingen gik tomhændet fra Generalforsamlingen.

Pengepræmier blev ligeledes uddelt og her skal det nævnes, at klubbens unge stortalent Matt Han fik en flot anden præmie i Klubmesterskabet i rating gruppe 2.

Dirigenten kunne herefter afslutte Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referatet godkendt af dirigenten;

-----------------------------

Niels Peter Nielsen ​​​

Referat fra generalforsamlingen i Hvidovre Skakklub

afholdt d. 29. Maj 2018:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bjarne Håkansson.

Bjarne blev enstemmigt valgt som dirigent af Generalforsamlingen. Bjarne konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Det vil sige, at den blev annonceret mere end 4 uger før afholdelsen.

Dirigenten gjorde dog opmærksom, at regnskabet af tekniske årsager først var fremlagt på selve dagen for Generalforsamlingen.

Herudover var forslaget om opdatering af Vedtægter kun sendt til de medlemmer, der havde en E-mail adresse og ikke til de få, der udelukkende har en fysisk postadresse.

Dirigenten forespurgte på den baggrund om Generalforsamlingen skulle gennemføres som planlagt eller der skulle indkaldes til en ekstra ordinær Generalforsamling.

Det blev enstemmigt vedtaget at Generalforsamlingen skulle gennemføres som planlagt

2. Referat fra sidste Generalforsamling.

Referatet der efter sidste Generalforsamling (maj 2017) var udsendt til alle medlemmerne, blev enstemmigt godkendt.

3. Formandens beretning

Året aktiviteter blev gennemgået og herfra kan nævnes følgende:

·​For 25 år i træk har Hvidovre Skakklub arrangeret Skak for børn/unge på Hovedbiblioteket i skolernes sommerferie – den såkaldte Aktiv Sommer.

·​Senior DM, hvor Hvidovre Skakklub var medarrangør sammen K 41.

·​Gennemført en efterårs og forårsturnering i eget regi.

·​Gennemført juniorskak i samarbejde med Hvidovre Kommune ved Kultur og Fritidsforvaltningen.

·​I KSU Holdskakturnering var klubben snublende tæt på at rykke fra Mesterklassen op i Divisionsrækkerne, men det glippede i sidste runde.

·​Fire af klubben medlemmer var med i det store Skoleskak arrangement(over 300 deltagere) i oktober i Hovedbibliotekets Medborgersal.

·​Klubbens hjemmeside er blevet nydesignet.

·​Klubbens sponsor på dette område DanaWeb A/S har udarbejdet nyt design, selvfølgelig uden udgift for klubben.

4. Revideret regnskab:

Palle Halkier Jørgensen gennemgik det på dagen for Generalforsamlingen fremlagte regnskab for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2018.

Der var følgende kommentarer til regnskabet – udestående kontingentbetaling var på 3.600 kr. Der var enighed om, at dette hurtigst muligt skulle bringes i orden.

Sponsorbidrag fra Jyske Bank på 5.000 kr. her manglede en indbetaling for 2016/17. Årsagen var, at der fra klubben ikke var fremsendt faktura. Jørn Brandt blev bedt om at kontakte banken for en mulig indbetaling. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag.

Der var fra Bjarne Håkansson indsendt forslag om opdatering af klubbens vedtægter inklusive rettelse af sproglige formuleringer, for fremadrettet at sikre en korrekt og entydig fortolkning.

Opdatering af klubben Vedtægter blev enstemmigt godkendt.

Forslag fra Niels Peter Nielsen om indmeldelse i Hvidovre Kommunes Kulturtoget. Et forslag der vil styrke relationerne mellem Hvidovre Skakklub og Hvidovre Kommune og hvor Niels Peter er klubbens repræsentant.

Deltagelse i Kulturtoget blev enstemmigt vedtaget.

Set i relation til Klubbens økonomi blev det vedtaget at kontingentet fortsætter uændret.

6. Valg til bestyrelsen

Formand: Erkan Bayhan valgt enstemmigt.

Kasserer: Palle Halkier Jørgensen ønskede at fratræde som kasserer pga. af manglende tid. Bestyrelsen foreslog at Bjarne Kildeskov blev valgt som ny kasserer. Palle ville dog gerne fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Bjarne Kildeskov enstemmigt valgt som ny kasserer.

Herudover ønskede bestyrelsen, at Niels Peter Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Begrundelsen fra bestyrelsen side til at ønske Niels Peter som nyt bestyrelsesmedlem er, at Niels Peter har ualmindelig stor erfaring i organisering af større skak arrangementer og dertil har Niels Peter et meget stort kontaktnet til såvel dansk skak som Hvidovre Kommune.

Niels Peter Nielsen blev enstemmigt valgt.

Ligeledes blev Palle Halkier Jørgensen valg som menigt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er herefter:

Formand: Erkan Bayhan

Næstformand: Flemming Lou Sørensen

Kasserer: Bjarne Kildeskov

WEB redaktør: Henri Tolba

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Steen Andersen og Palle Halkier Jørgensen

7. Uddeling af præmier:

Formanden uddelte præmier til alle der havde vundet turneringer i året løb. I alt blev der uddelt præmier svarende til et beløb på 6.000 kr.

Vin og chokolade præmier for udvist arbejde for klubben blev henvist til et senere tidspunkt.

8. Eventuelt:

Junior Skak ved Jørn Brandt:

Aktiviteten fortsatte i første halvår 2018 og med 7.000 kr. i tilskud fra Kultur og Fritidsforvaltningen, så klubbens egen udgift blev begrænset til 2.200 kr.

Aktiviteten kraftigt støttet af Torben M, Arne W, Arne R, Bjarne K, Michael J K, Peter I, der alle fik vin, som tak for indsatsen.

Af fremadrettede aktiviteter skal nævnes:

·​DM i Kvindeskak og DM i hurtigskak, med Flemming Lou Sørensen og Niels Peter Nielsen som arrangører.

·​Aktiv sommer 2018 med Peter Iversen, Bjarne Kildeskov og Jørn Brandt som arrangører.

·​Et foreløbigt program for klubbens aktiviteter for det næste år blev fremlagt.

·​Et program der kræver deltagelse fra en meget stor del af klubbens medlemmer, så der kan kun opfordres til at deltage i klubbens arbejde og de mulige turneringer såvel i eget som i KSU regi.

·​Alle fremmødte på Generalforsamlingen blev anmodet om at udfylde en formular med hvilke aktiviteter de kunne ønske at deltage i, i det kommende år.

------------------------------

Der var herefter ikke flere spørgsmål på Generalforsamlingen, hvorefter Dirigenten takkede for god ro og roden og herefter erklærede Generalforsamlingen for afsluttet.

Hvidovre den 29. maj 2018

Dirigent:

________________________

Bjarne Håkansson


Generalforsamling

Hvidovre Skakklub 30. maj 2017

1. Dirigent: Bjarne Håkansson enstemmigt valgt

a. Konstaterede, at GF var indkaldt rettidigt

b. Bemærkede, at dagsorden til forsamlingen manglede

2. Referent: Palle Halkier Jørgensen

3. Formandens beretning ved Rasmus Hvidberg:

Formandens beretning (Rasmus)

HvS for sæsonen 2016/2017, d. 30 Maj 2017

- Kære medlemmer af Hvidovre Skakklub

Hvidovres Skakklub for sæson 2016/2017 er ved at være ovre, vi har kun et få par klubaftener tilbage før vi alle går på sommerferie. Meget er sket i klubben det sidste år, både fremgang, men også tilbagegang.

- I forhold til medlemstal er vi forblevet cirka det samme, som for et år siden. Vi har haft et par udmeldelser af klubben, men grundet vores nye unge medlemmer, kan vi fortsat være en af landets større klubber med ca. 40 medlemmer (38).

- På trods af at klubben har mange medlemmer, har vi et problem med fremmødet til klubbens arrangementer, primært klubaftener. Dette var også et problem i forrige sæson. Bestyrelsen skal selvfølgelig gøre sit til at informere og indkalde til arrangementer, men klubbens medlemmer må også selv regne med at have et ansvar for klubbens velfærd. Jeg vil gerne rose de medlemmer der kommer tirsdag efter tirsdag, det er rart at se.

- I denne sæson har klubben afholdt 4 klubturneringer.

Hvidovre Klubmesterskab, med 20 deltagere. Vinderen, og ny klubmester blev Flemming Louv Sørensen. Gruppe 2 blev vundet af Jørn Brandt, og gruppe 3 blev vundet af Martin Vædele Egdal. Især Martin og Matt har vist sig som fremtidige elitespillere i Hvidovre Skakklub, og vi glæder os til at se hvor de er om nogle år.

Hvidovre Hurtigmesterskab, med 16 deltagere, hvor vi havde et par deltagere udefra også. Vinderren, og klub hurtigmester blev Erkan Bayhan. Hvidovre skakklubs bedste repærsenterede medlemmer i nederste præmiegruppe blev Erol Taskiran og Peter Iversen.

Hvidovre Lynskakmesterskab, også med 16 deltagere. Bedste placerede HvS medlmmer var Erol Taskiran og Arne Walther Larsen. Erik Friberg og Bjarne Håkansson blev bedst placerde HvS medlemmer i nederste gruppe.

Hvidovre skakklubs Efterårsturnering, med 10 deltagere. Vinder blev Mohammed Zewain med 4 point af 5 mulige.

10 deltagere til en klubturnering, som ellers har tre gange så mange aktive medlemmer er ikke noget man kan prale af. Der manglede også repræsentanter fra klubbens stærkeste spillere. En forhåbning om flere deltagere i fremtiden eksisterer hos mig.

Vi har i år ikke afholdt Jyske Bank EMT, da vi var en hel ny sammensætning i bestyrelsen, og derfor manglede der lidt rutine og overskud til at planlægge en stor turnering som den. Vi håber dog stærkt med at afholde Jyske Bank EMT i den kommende sæson.

- Den årlige urmatch mod Damhus skakklub blev igen i år vundet af Hvidovre med en score på 10-6, hvilket nu betyder vi har en føring på 2 i den overordnede score.

- I år var det vores tur til at arrangere og afholde Vestvold turneringen, som er en hold-hurtig-hyggeturnering. Arrangementet gik godt, og stemningen var høj.

Desuden blev vinderholdet af turneringen HvS 1. Hold, bestående af:

Flemming Sørensen

Erkan Bayhan

Kristian Rasmussen

Arne Walther Larsen

Brøndby’s 1. Hold endte på en 2. Plads.

Vores 3. Hold nuppede 3 pladsen i turneringen, flot klaret af:

Torben Madsen

Bjarne Kildeskov

Michael Jen Knudsen

Jørn Brandt

En flot indsats af alle 4 hold som Hvidovre var repræsenteret med, og en stor tak til Palle H. Jørgensen for at få arrangeret turneringen, lægge runder og alt det der skulle gøres.

- Igen i år har Hvidovre Skakklub stillet med 3 8-mandshold i KSU’s holdturnering. I år er det gået lettere med at få reserver ind på holdene, da alle 3 hold ikke skulle spille samtidig hver spillerunde.

I Mesterrækken formåede Hvidovre’s 1. Hold at sikre sig en 4. Plads ud af 8 hold, hvilket sikrer en plads i rækken til næste sæson. En udmærket præstation.

2. Holdet startede sæsonen flot med 2 sejre på 6½-1½, men resultaterne derefter var ikke tilstrækkelige til at vinde rækken. Holdet sluttede på en 5. Plads af 7, dog nok til at beholde holdet i rækken.

3. Holdet startede også stærkt, med 2 sejre på 5-3, men måtte ligesom 2. Holdet se nederlag i runderne derefter. Det resulterede i at 3. Holdet sluttede holdturneringen på en 3. Plads af 4 i 3. Række.

Det vil sige at vi næste år vil have hold i samme rækker som vi har haft denne og sidste sæson. Præstationen var mere stabil end sidste år, hvor 2. Holdet måtte rykke ned, og 3 holdet vandt deres række og rykkede op.

- D. 25 april afholdte klubben en simultan med IM Thorbjørn Bromann. Først spillede de unge fra 16-18. Nogle af drengene spillede flotte partier, og de fik et batteri som præmie. Klubben spillede også med Thorbjørn om aftenen, efter en interessant kort forelæsning. Kristian Rasmussen sikrede at klubben kom på resultattavlen med en remis. Resten af medlemmerne kæmpede, men måtte se sig tabt efter hård kamp.

- Igen i år har Hvidovre Skakklub afhold Aktiv Sommer i samarbejde med Hvidovre Kommune, som et tilbud til unge folkeskoleelever i Hvidovre Kommune. Det forløb med en spilledag om ugen hen over 4 uger.

En stor tak til instruktørerne / frivillige medlemmer fra HvS.

- Efter korrespondance med Hvidovre kommune, er det lykkedes os at få opstartet et undervisningstilbud for unge skakinteresserede i Hvidovre. En stor tak skal lyde til Jørn Brandt for det enorme arbejde han har gjort for at få stablet dette på benene. Siden Januar har Viktor og Rasmus (mig) hver tirsdag undervist ca. 25 skak-glade børn i 2 timer, fra 16.00 til 18.00

Fremmødet har været over alt forventet, og børnene kommer igen og igen. Vi håber på at kunne køre videre med projektet efter sommerferien.

Tak for en god sæson

​​

Webmaster: Henri Tolba

Dirigent: Bjarne Håkansson

Lynskakmester 2016:

1. Erol Taskiran 5/9

2. Arne Walther Larsen 5/9

3. Bjarne Håkansson 4/9

Hurtig Skakmester 2017:

1. Erkan Bayhan 7/9

2. Arne Walther Larsen 6,5/9

3. Bjarne Kildeskov / Flemming L Sørensen 5/9

Klubmesterskab 2017:

Gruppe A

1. Flemming L Sørensen 4/5

2. Erkan Bayhan / Erol Taskiran 3,5/5

Gruppe B

1. Jørn Brandt 3,5/5

2. Arne Rasmussen / Bjarne Kildeskov / Zygmunt Hartman / Svend Sejersen 2,5/5

Gruppe C

1. Martin Vædele 5/5

2. Vagn Jensen / Ejlif Trier Hansen / Matt han 3/5

Holdskak 2016/17:

Hold 1

● Topscorer: Erkan Bayhan 4,5/6

● Holdleder: Erkan Bayhan

Hold 2

● Topscorer: Mohammed Zewain 4/6

● Holdleder: Palle Halkier Jørgensen

Hold 3

● Topscorer: Jørn Brandt / Bjarne Håkansson / Zygmunt Hartman 3,5/6

● Holdleder: Jørn Brandt

Vestvold Turneringen:

HvS Hold 1 vandt med 19,5 af 24 mulige

● Flemming L Sørensen

● Erkan Bayhan

● Kristian Rasmussen

● Arne Walther Larsen

Brøndby Hold 1 blev nummer 2 med 14,5

HvS Hold 3 blev nummer 3 med 13,0

● Torben Madsen

● Bjarne Kildeskov

● Michael Jen Knudsen

● Jørn Brandt

4. Regnskab 2016 blev fremlagt af Palle Halkier Jørgensen

a. Jørn Brandt spurgte ind til sponsorat fra Jyske Bank 2016/17. Jyske Bank er ikke blevet faktureret endnu. Der skal sendes en faktura til Sten Givard.

b. Det skal undersøges om printer patron til Bjarne Håkansson er blevet fratrukket i omsætning af ølsalg.

5. Valg til bestyrelsen

a. Rasmus Hvidberg fratræder som formand. Bestyrelsen indstiller Erkan Bayhan som formand. Erkan blev enstemmigt valgt.

b. Erkan Bayhan fratræder som kasserer. Bestyrelsen indstiller Palle Halkier Jørgensen som kasserer. Palle blev enstemmigt valgt.

c. Bestyrelsen indstillede Flemming Louv Sørensen til bestyrelsen. Flemming blev enstemmigt valgt.

6. Evt.

a. Jørn Brandt bad om hjælp til at registrere unge spillere om tirsdagen

i. Arne W Larsen

ii. Bjarne Håkansson

b. Arne W Larsen ønskede en aktivitetskalender til alle medlemmer

c. Henri Tolba foreslog at der blev arrangeret en turnering a la Solrød, hvor det er muligt at melde fra til runder.

d. Bjarne Håkansson ønskede et print af Sommer Grand Prix til klubben

e. Flemming spurgte ind til manglende medlemmer i klubben på klubaftener. Foreslog turneringer på tværs af rating/styrke dog uden at turneringerne rates, så stærke spillere ikke risikerer rating point.

f. Bjarne Håkansson nævnte at vedtægterne skal opdateres.

Bjarne H tilbød at lave et udkast til nye vedtægter

g. Der blev udleveret præmier for medlemmernes indsats i løbet af sæsonen.

​​Hvidovre Skakklub

​​Hvidovre Enghavevej 2

2650 Hvidovre

Vil du være med?

​Meld dig ind her

Sponsorer

Facebook​

​Kontakt os​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt