Vedtægter​ maj 2022

Maj 2022 Vedtægter

§1. Klubbens navn er Hvidovre Skakklub. Den har til formål at fremme og udvide interessen for og kendskabet til skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

§ 2. Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Foreligger der ikke forslag, forbliver kontingentet uændret. Kontingentet opkræves for et halvt år ad gangen, med forfaldsdato den 1. januar og den 1. juli.

§ 3. Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren senest en måned før udgangen af et halvår.

§ 4. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 5. Klubben afholder ordinær generalforsamling i maj måned. Senest 14 dage forinden forvarsles generalforsamlingen med en foreløbig dagsorden samt oplysning om fristen for at stille forslag til vedtagelse. Det sker ved henvendelse pr. e-mail. Medlemmer, som ikke har en e-mailadresse, modtager dagsordenen m.m. pr. brev. Alle forslag skal fremsendes i deres fulde ordlyd. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 12 dage før den afholdes.

Den endelige dagsorden, det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Det sker ved henvendelse pr. e-mail. Medlemmer, som ikke har en e-mailadresse, modtager dagsordenen m.m. pr. brev. Al materialet opsættes tillige på infotavlen i klublokalet og lægges ind på hjemmesiden.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af referatet fra sidste års generalforsamling.

3) Formandens beretning.

4) Det reviderede regnskab.

5) Behandling af indkomne forslag:

a) Forslag til vedtægtsændringer.

b) Øvrige forslag.

6) Valg. Det skal fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen, hvem der er på valg.

7) Eventuelt.

Protokol føres af sekretær.Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ét medlem kan kræve hemmelig afstemning.

§ 6. Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. For at kunne vedtage et forslag, skal mindst halvdelen af de medlemmer, der på dagen er fyldt 18 år, være til stede. Hvis færre end halvdelen af disse medlemmer er til stede – men forslaget får mindst 2/3 af stemmerne – indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget så vedtages med 2/3 majoritet uanset antallet af fremmødte. Vedtagelse af Øvrige forslag kræver blot simpelt flertal.

Ethvert medlem, der er forhindret i at deltage i den ordinære og/eller ekstraordinære generalforsamling, har mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt. Det skal af fuldmagten tydeligt fremgå, at den er gyldig enten ved en ordinær eller en ekstra ordinær generalforsamling.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 12 dages varsel. Såfremt mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning til bestyrelsen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, med nøjagtig angivelse af dagsorden, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter modtagelsen af den skriftlige anmodning.

§ 8. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter foregår ved almindelig afstemning. Ved stemmelighed foretages ny afstemning.

§ 9. Bestyrelsen består af formand, kasserer og op til fem bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med valg af næstformand, sekretær samt hvem der er ansvarlig for øvrige arbejdsopgaver. I ulige år vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen, i lige år kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer ligeledes for to år ad gangen.

En suppleant vælges af generalforsamlingen i ulige år for to år ad gangen. Suppleanten kan deltage i arbejdet i bestyrelsen, dog uden stemmeret. Revisor vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen i ulige år. Revisorsuppleant vælges i lige år for to år ad gangen.

§ 10. Overfor generalforsamlingen optræder bestyrelsen på klubbens vegne og kan til enhver tid disponere til formål, der direkte eller indirekte er i klubbens interesse. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.Mindst tre bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, før beslutninger er gyldige. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens pligter og rettigheder.

§ 11. Ved Generalforsamlingens eller bestyrelsens godkendelse af ny kasserer kræver dette, overfor Hvidovre Skakklubs bankforbindelse, underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem.

Kassereren er automatisk medlem af bestyrelsen uanset hvornår et kassererskifte måtte finde sted.

Den afgående kasserer udtræder af bestyrelsen, såfremt den øvrige bestyrelse ikke måtte beslutte anderledes.

Kasserer skifte kræver ikke en Generalforsamlings beslutning, men kan godkendes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§ 12. Sekretæren fører protokol ved generalforsamling og bestyrelsesmøder. .Kassereren forestår alle ind- og udbetalinger og fører regnskabet. Formanden kan ligeledes forestå ind- og udbetalinger.

§ 13. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 14. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet skal indeholde: 1) Indtægts- og udgiftsregnskab nøjagtigt dokumenteret med bilag. 2) Status pr. 31. december.

§ 15. Bestemmelse om ophævelse af klubben kræver, at 3/4 af klubbens medlemmer stemmer herfor. Ophører klubben med at bestå enten ved at klubben:

1) Sammenlægges med en anden klub enten ved en fusion eller ved en direkte indmeldelse af alle klubbens medlemmer i en anden eksisterende klub eller ved at 2) 2) Klubben opløses

skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning om disponering af skakmateriel samt klubbens formue.

§ 16. Tvivl om fortolkning af vedtægterne afgøres af generalforsamlingen ved almindeligt flertal.

Vedtægterne er ajourført efter ændringer vedtaget på Hvidovre Skakklubs ordinære generalforsamling d. 24. maj 2022 og trådte i kraft umiddelbart efter dens afslutning.

Dato. 24. maj 2022

​Formand

-------------------------

​Niels Jacob Wilquin

---------------------- --------------------------

Niels-Peter Nielsen Flemming Louv Sørensen

---------------------- ---------------------------

Palle Halkier Jørgensen Bjarne Kildeskov

​​Hvidovre Skakklub

​​Hvidovre Enghavevej 2

2650 Hvidovre

Vil du være med?

​Meld dig ind her

Sponsorer

Tlf. 89 89 05 00​​

Facebook​

​Kontakt os​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt