Vedtægter​

MAJ 2010​.

§ 1 Klubbens navn er Hvidovre Skakklub. Den har til formål at fremme og udvide interessen for og kendskabet til skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

§ 2 Det kvartalsmæssige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Kontingent erlægges forud. Har et medlem mere end et kvartals restance, kan det slettes som medlem, efter at det skriftligt er gjort bekendt med restancen.

§ 3 Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren senest en måned før et kvartals udgang og regnes da fra kvartalets udgang.

§ 4 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 5 Klubben afholder ordinær generalforsamling i maj måned. Generalforsamlingen indvarsles mindst 12 dage forud ved skriftlig henvendelse til alle klubbens medlemmer (evt. gennem klubblad). Dagsorden og revideret regnskab opgives samtidigt. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af referat i klubbladet af sidste års generalforsamling.
3) Formandens beretning.
4) Det reviderede regnskab.
5) Behandling af indkomne forslag:
a) Lovforslag.
b) Øvrige forslag.
6) Valg. Det skal fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen, hvem der er på valg.
7) Eventuelt.

Protokol føres af sekretær.
Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et enkelt medlem kan kræve hemmelig afstemning.

§ 6 Lovforslagenes fulde ordlyd skal udsendes med dagsordenen. Lovforslag skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. For at kunne vedtage et lovforslag, skal mindst halvdelen af de medlemmer, der på dagen er fyldt 18 år, være til stede. Hvis færre end halvdelen af disse medlemmer er til stede – men forslaget får mindst 2/3 af stemmerne – indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 majoritet uanset antallet af fremmødte.
Lovforslag og øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen og skal være offentliggjort ved tydeligt opslag i klubben senest to uger før generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 12 dages varsel.
Såfremt mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning til bestyrelsen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, med nøjagtig angivelse af dagsorden, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter modtagelsen af den skriftlige anmodning.

§ 8 Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter foregår ved almindelig afstemning. Ved stemmelighed foretages ny afstemning.

§ 9 Bestyrelsen består af formand, kasserer og fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. I ulige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer, i lige år kasserer og to be-styrelsesmedlemmer.
To suppleanter vælges af generalforsamlingen, den ene på ulige år, den anden på lige år. Suppleanterne kan deltage i arbejdet i bestyrelsen, dog uden stemmeret. Førstesuppleant vælges på ulige år for to år ad gangen, mens andensuppleant vælges på lige år for to år ad gangen.
Revisor vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen på ulige år. Revisorsuppleant vælges på lige år for to år ad gangen.

§ 10 Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan, under ansvar over for generalforsamlingen, disponere til klubbens bedste og formålets frem-me. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Mindst tre bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, før beslutninger er gyldige. I formandens frafald overtager næstformanden formandens pligter.

§ 11 Sekretæren fører protokol ved generalforsamling og bestyrelsesmøder.
Kassereren forestår alle ind- og udbetalinger og fører regnskabet. Formanden kan ligeledes forestå ind- og udbetalinger.

§ 12 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 13 Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Årsregnskabet skal indeholde:
1) Indtægts- og udgiftsregnskab, nøjagtigt dokumenteret med bilag.
2) Status pr. 31. december.

§ 14 Bestemmelse om ophævelse af klubben kræver, at 3/4 af klubbens medlemmer stemmer herfor. Ophører klubben med at bestå enten ved at klubben:
  • sammenlægges med en anden klub enten ved en fusion eller ved en direkte indmeldelse af alle klubbens medlemmer i en anden eksisterende klub – eller
  • ved at klubben opløses

skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning om disponering af skakmateriel samt klubbens formue.

§ 15 Tvivl om fortolkning af disse love afgøres af generalforsamling ved almindeligt flertal.​

​​Hvidovre Skakklub

​​Hvidovre Enghavevej 2

2650 Hvidovre

Vil du være med?

​Meld dig ind her

Sponsorer

Facebook​

​Kontakt os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt